Footloose-Linedancers

 

§1 Navn og Hjemsted

Footloose-Linedancers, 7400 Herning, er stiftet ved generalforsamling d.01.06.2011. Foreningen har hjemsted i Herning kommune.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at give mulighed for at dyrke linedance, og gennem udøvelse af denne idræt og andre tilhørende kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes sundhed og trivsel, samt sammenholdet i lokalområdet.

 

§3 Medlemmer

Som aktivt medlem optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§4 Ind- og udmeldelser

Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til en af foreningens aktiviteter. Indmeldelse er bindende for en hel kontigentperiode. Kontigentperioden følger dansesæsonen som fastsættes af bestyrelsen. Udmeldelse sker automatisk´ved kontigentperiodens ophør. Dersom et medlem i denne situation skylder kontigent, kan ny optagelse kun ske, når det tidligere skyldige kontigent er betalt.

 

§5 Kontigent

Der betales et årligt kontigent som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§6 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. 2 ud af 5 er på valg i lige år og 3 i ulige år. Formand og kasser (skal være myndig) er ikke på valg samme år. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af instruktører.
Bestyrelsesmedlemmer som vælges ind i bestyrelsen i en anden linedanceforening, udtræder af loyalitetshensyn omgående fra bestyrelsesposten i Footloose Linedancers.

 

§7 Generalforsamlingen

Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden sæsonafslutning. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved mail til de medlemmer der har opgivet mailadresse, ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt og på de enkelte hold. Indkaldelse skal ske senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance til foreningen har stemmeret og er valgbar (dog kræves det at formand og kasserer er myndig). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer som er valgt til bestyrelsen i en anden linedanceforening, er af loyalitetshensyn ikke valgbare til bestyrelsen. Generalforsamling kan, hvis enten den siddende bestyrelse eller generalforsamlingen (ved almindeligt flertal) ønsker det, vælge et antal suppleanter til bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest én uge før generalforsamlingen.
Der laves skriftligt referat af generalforsamlingen.

 

§8 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og det kommende års budget til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
 6. Indkomne forslag til debat.
 7. Valg af:
  A. 5 Bestyrelsesmedlemmer
  B. 1 Suppleant
  C. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Evt.

 

§9 Valg

Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal. Ved personlig valg skal afstemningen være skriftlig, hvis der er flere kandidater. Øvrige afstemninger skal foretages ved håndsoprækning, men skal dog afgøres skriftlig, hvis blot 5 medlemmer ønsker det.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når min. 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Krav til indkaldelse mv. følger samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§11 Tegning og hæftelse.

Foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved foreningens respektive formue. Foreningen tegnes af formanden og kasseren eller ved en af disses forfald af formanden eller kasseren i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.
Ved køb under 1000 kr. kan kasseren alene underskrive.
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12

 

§12 Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ændring af formåls og opløsningparagraf kræver et kvalificeret flertal jf.§13.

 

§13 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at min 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at min. 1/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnåes et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal træffes bestemmelse om, hvilken almentnyttigt formål i Herning Kommune, foreningens evt. formue skal overgå.